Awakening [אפי פז]

8 November 2009

השקעה על פני 30 שנה מוכיחה: אתם צריכים יותר מניות בתיק הפנסיה שלכם

Filed under: Investments,Living in Peace with Your Money — efipaz @ 2:02 pm
TheMarker – השקעה על פני 30 שנה מוכיחה: אתם צריכים יותר מניות בתיק הפנסיה שלכם – זירת יועצים

השקעה על פני 30 שנה מוכיחה: אתם צריכים יותר מניות בתיק הפנסיה שלכם שתף
08:11 | 08.11.2009 מאת עמי גינזבורג
ב-30 השנים האחרונות הניב שוק המניות של תל אביב תשואה שנתית ממוצעת ריאלית שהיתה גבוהה ב-5.9% מזו שהניב שוק האג”ח ■ בהתחשב בפער הזה ובמשמעות הכלכלית האדירה שלו, קשה להבין מדוע רוב כספי הפנסיה בישראל מושקעים באג”ח ולא במניות

נניח שבנק כלשהו היה מציע לכם לסגור חלק מהכסף שלכם ל-30 שנה בשתי תוכניות חיסכון אפשריות. תוכנית א’, “הבטוחה”, מעניקה תשואה שנתית ריאלית צמודת מדד ומובטחת של 3% בשנה. התוכנית השנייה, נקרא לה “הלא ודאית”, מעניקה תשואה שנתית ריאלית לא ידועה בטווח שבין 6% ל-10%.

(more…)

Blog at WordPress.com.