Awakening [אפי פז]

30 August 2008

חוקי הג’ונגל: חכמת חיים מהאמזונס

Filed under: awakening — efipaz @ 8:57 am
Tags:
nrg – חוקי הג’ונגל: חכמת חיים מהאמזונס

יוסי גינסברג | 29/8/2008 10:16

בן יערות האמזונסההסתגלות לשינוי מהותית להישרדות, לחוות אושר, לסיפוק שבהצלחה, להישאר שפוי וכשיר בגוף. מכל המינים על פני האדמה, רק שטף הזרימה של המין שלנו קפא, בשל האובססיה שלנו לדפוסים, לרשמיות ולמצבים רגישים. אנחנו מגינים עליהם בחיינו במקום לחיות את הרגע ולפעול על פי התנאים כמו שהם באמת, בהווה. למרות זאת, עמוק בתוכנו נמצא קוד החיים, ההכרה בארעיות של כל הדברים. עלינו רק להניח לו להתעורר.

(more…)

תכנית החלוקה של משה רבנו

Filed under: Alan watts — efipaz @ 8:46 am
Tags: ,
nrg – תכנית החלוקה של משה רבנו

פרשת ראה מבוססת על הטעות הרוחנית היסודית שאפשר להעלות על הדעת: פיצול מוחלט של העולם לטוב ולרע. הרעיון שאם נעשה טוב נראה ברכה, ואם נעשה את הרע נחטוף קללה – הוא אבי הפנטזיה והניתוק מהמציאות תודעה

אביתר שולמן | 29/8/2008 11:27

פרשת “ראה” מבוססת על מה שהיא אולי הטעות הרוחנית, אולי גם הנפשית, היסודית ביותר שיכול האדם לבצע. טעות זו נובעת מהאמונה בקיומה המוחלט והאמיתי של מהות פנימית לעולם, מהות המובנת כאמת הסופית של הקיום, כטבענו הממשי, והמזוהה כאלוהים האחד. כאשר ישנה מהות שכזו, מיד נולד פיצול, שכן האחד המהותי מונגד לכל מה שנראה כסותר לו. כך נוצרת תהום של הפרדה בין סוגים שונים של דואליות. הטוב עומד מול הרע, האור מול והחושך, היום מול הלילה, הרוח מול החומר, הברכה מול הקללה, החיים מול המוות.

(more…)

Blog at WordPress.com.