Awakening [אפי פז]

7 December 2007

וידאו יפני על מדיטציה

Filed under: Uncategorized — efipaz @ 9:00 pm
Tags: ,

לדעתי המחשבות הם הזבובים אבל לך תדע

mind תרגום עברי למילה

Filed under: Uncategorized — efipaz @ 8:39 pm
Tags: ,

נו, שאלה ממש קשה, והתשובה מתחלקת לשלוש, כרגיל.

התשובה הקצרה היא לא, כלומר אין תרגום בעברית למילה mind.

התשובה השנייה – ראשית הקדמה – עד כמה שידיעתי מגעת גם בסינית ויפנית אין ממש מילה ל Mind , והסימן הוא אותו סימן של “לב”, והכוונה היא המרכז, המקום שמרגיש וכולי. גם בטיבטית וסנסקריט יש הרבה מילים שרק הצירוף שלהן נותן את המשמעות של Mind כך שאנחנו בחברה טובה.

המילה היא כמובן לטינית ומערבית בעיקרה, והתרגום לעברית תלוי בקונוטציה.
כשמדברים על mind-body, התרגום הוא גוף-נפש.
כשמדברים על mind-matter, התרגום הוא חומר-רוח.
הם (ההוגים המערביים ) הצליחו לבלבל אותנו לחלוטין, בכך שבעצם אמרו שכל מה שהוא לא body או matter הוא spirit או Mind, ובכך הנציחו את הדואליות, שקיימת רק בדימיוננו.
אבל כמובן שבתקשורת בין אנשים אין מנוס, משתמשים במילים, ולכן אמשיך לחלק הבא.

מעניין שביהדות-חסידות חב”ד, מדברים על חוכמה, בינה ודעת, שככל שאני מבין, דעת זה הכי “נמוך” והכוונה לאינפורמציה, או מידע, בינה זה כבר כולל אבסטרקציות הכללות והבנת הקשרים בין הדברים, (וזה הכי קרוב ל Mind באספקט ה conditioned שלה) והשלב העליון הוא חכמה, שזה “דעת האלוהים” או, ניתן אולי לשער, unconditioned mind של קרישנמורטי (ואני מקווה שגם שלנו, מפעם לפעם).

חשוב להבין שלפי קרישנמורטי (כפי שאני מבין אותו), יש שני אספקטים למיינד – conditioned ו unconditioned חשוב להבין שאין “שני מיינד” אלא שאלו שני גילויים של אותו דבר. וה”גדולה” (או מצד שני הבלבול) של האנגלית נובע מזה ששניהם מכונים באותו שם בסיסי – mind.

אם תשאלי לדעתי הפרטית, התרגום הכי הולם הוא בינה או תבונה, אבל זה זה לא כולל את ה unconditioned, ואולי אפשר להגיד שהמיינד המותנה הוא תבונה, והבלתי מותנה זה תובנה, זה אפילו מצלצל יפה, מתקשר יפה עם התבוננות, אבל אבד פה הקשר האמיץ בין השניים – כי השתמשנו בשתי מילים.

התשובה השלישית היא שבעיקרון זה לא חשוב, כי בלאו הכי אין מייינד, וזו סתם מילה אז למה להתלבט – האידיאל בזן זה להגיע ל empty mind, ואם ממש לא נמצא מילה אז אולי המיינד יהיה empty…

Blog at WordPress.com.